En | Fa

مقدمه

یکی از عوامل مهم در موفقیت پروژه­های بزرگ و کوچک، استفاده اثربخش و کارآمد از فرآیند مدیریت پروژه می­باشد. استفاده از این فرآیند تا استقرار نظام جامع و عملیاتی مدیریت پروژه، مسیری است که در جهت افزایش بهره وری فراروی مجریان، مشاوران و پیمانکاران طرح­های ملی قرار دارد.این شرکت بمنظور مدیریت موثر و کارآمد  پروژه ها اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه جهت انجام موفقیت آمیز این مهم در حوزه کارفرما نموده است.در این گزارش مشخصات و ویژگی‌های این سیستم در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، تشریح می شود.

تعریف سیستم و الزامات آن

 

سیستم عبارتست از همکاری اجزاء یک مجموعه برای تحقق بخشیدن به یک هدف واقعی که این هدف متخذ از مجموع، قائم به مجموع و وحدت بخش مجموع باشد

در نتیجه الزاماتی که از یک سیستم انتظار می رود به شرح ذیل است:

 

  • همه اجزا ی یک سیستم با هدفی مشترک که همان تحقق بخشیدن به خروجی نهائی سیستم می‌باشد کنار هم قرار ‌می گیرند و در صورتیکه اجزاء سیستم از این هدف مشترک تبعیت ننموده و به این منظور کنارهم قرار نگرفته باشند عملکرد سیستم دچار مشکلات جدی می‌شود.
  • این هدف برآمده و متخذ از مجموع و قائم به همه اجزاء سیستم باشد و درصورتیکه وجود و یا عدم وجود هریک از اجزاء نقشی در تعاملات و درنتیجه خروجی سیستم نداشته باشد، به عنوان یک جزء اضافه و زائد تلقی شده و مزاحم عملکرد سیستم می‌باشد.
  • برای عملکرد صحیح سیستم لازم است که اجزای آن، هرگونه اختلافات حاشیه ای یا قبلی را در عملکرد سیستم دخالت نداده و از وحدت هدف و رویه برخوردار باشند.

لازم است تا موارد فوق در سیستم مدیریت این پروژه مورد پایش و کنترل قرار گیرند تا از هرگونه اختلال در عملکرد سیستم جلوگیری شود همچنین لازم است تا سیستم مدیریت پروژه نیز مانند هر سیستم دیگر ابتدا تعریف، و سپس مورد آنالیز قرار گرفته و با منطق برنامه ریزی بهینه سازی شود. در ادامه پس از تشریح فرآیندها و کارکردهای اصلی این سیستم می پردازیم.

فرآیند های مدیریت پروژه

 

از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه که توسط موسسه استاندارد امریکا مورد تایید قرارگرفته و درسراسردنیا به رسمیت شناخته شده است شامل فرآیند هایی است که برخی از آنها  برای استقرار در سیستم مدیریت پروژه این شرکت در نظر گرفته شده اند.لازم به ذکراست فرآیند های تعریف پروژه، تهیه اسناد مناقصه، انتخاب مدیر و تیم مدیریت پروژه خارج از چهار چوب این سیستم می باشد.

۱)   فرآیند تهیه برنامه های پروژه، طی این فرآیند، دست یابی به اهداف کلان و خرد پروژه ها از طریق فعالیت های لازم وکافی تقسیم و تشریح شده و فعالیت ها نیز جهت اجرا،طی یک توالی منطقی برنامه ریزی می شوند اولین اقدام این فرآیند بر مبنای شرح خدمات قرارداد، تشکیل WBS یا شکست کار است کهابتدا توسط پیمانکار تهیه شده وپس از تایید مشاوروکارفرما نهایی میشود. این برنامه علاوه برگانت چارت، بصورت ROLL PLAN و هفتگی تهیه می شود. برنامه ی مطالعاتی و پیش نیازی، طراحی و مهندسی، تامین و تدارک، عملیات اجرایی، منابع مورد نیاز و همچنین تعیین و زمانبندی خروجی های هر بخش، از ارکان اصلی این برنامه ها می باشند.

پیمانکارموظف است مشاور و دستگاه نظارت را از برنامه های بروز شده و عملیاتی پروژه آگاه نماید.مشاور و دستگاه نظارت پس از بررسی و تطبیق آن با مفاد قرارداد آن را در اختیار کارفرما قرار داده تا بتواند نظارت کلان خود را بر پروژه بخوبی ایفا کند.مطابق این برنامه که بر مبنای آخرین اطلاعات و وضعیت پیشرفت فعالیت ها، شناخت گلوگاه ها و موانع تهیه می شود. همچنین زمان عملیاتی پایان پروژه بصورت دینامیکی تعیین و به اطلاع ارکان پروژه می رسد.

برنامه های فرعی شامل خرید و حمل و گمرک در بخش تامین، برنامه های ساخت و بازرسی در بخش ساخت داخل، برنامه استفاده از منابع و تجهیزات در سایت، برنامه زمانی حمل کالا و تجهیزات به سایت و برنامه حضور نیروهای تخصصی و نظارتی در سایت از اجزای قابل استخراج این برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام شده پروژه می باشند.

  • ·      مسئولیت  مستقیم تهیه و اخذ این برنامه ها با مدیر پروژه بوده ولی از حمایت اداری مدیر عامل و حمایت کارشناسی مدیر برنامه ریزی و سیستم ها بر خوردار خواهد بود.

تعریف  Roll plan

به برنامه‌ای گفته می‌شود که دوره برنامه ریزی را به پریودهای کوتاه، مانند هفته تقسیم نموده و برنامه کلی را در هفته های متوالی طرح ریزی می‌کند. پس از گذشت هر هفته و تهیه گزارش عملکرد آن کلیه برنامه های هفتگی پریود های آینده مورد بازنگری قرار گرفته تا برنامه های هفتگی پیش رو همواره به هنگام و قابل اجرا باشد.

در سیستم Rollplan، ابتدا برنامه هفتگی پروژه در طول پریودهای هفتگی آن مشخص می‌شودو پس از انقضای هر هفته، Rollplan هفتگی فعالیتهای باقیمانده از پروژه بهنگام سازی می‌شود. در این شرکت، سیستم Rollplan برای همه ارکان پروژه و همچنین بروز آوری برنامه زمانی تفصیلی پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

قابل ذکراست که Rollplan می تواند بصورت ماهانه نیز تهیه و بروزآوری شود.

۲)   فرآیند برنامه ریزی و بهبود سازمانی، سیستم مدیریت پروژه نمی تواند نسبت به سازمان دهی پروژه ها و زیر بخش های آن ها برای انجام برنامه بی تفاوت باشد، سازمان پروژه در واقع توان انجام کار را در پروژه مشخص می کند و برنامه ریزی فعالیت ها بدون توجه به سازمان انجام دهنده و بهبود مداوم آن اثر بخش نخواهد بود. منظوراز بهبود، ارتقای قابلیت های سازمانیهریک از ارکان پروژه است که از نتایج برنامه ریزی عملیاتی و کنترل عملکردها می باشد.

تعریف سازمان پروژه

هرگاه نیروها و عوامل موردنیاز برای انجام یک پروژه شناسایی شده و تقسیم کار مناسب صورت گرفته باشد، روابط کاری بین این نیروها و عوامل تعریف می‌شود. مجموعه نیروها و عوامل موردنیاز پروژه، نقش و وظایف هریک از نیروها و روابط فی مابین را سازمان پروژه گویند.

برای پیاده سازی فرآیند های مدیریت پروژه، نیروها و عوامل موردنیاز باید شناسایی شده و شرح وظایف هریک به روشنی تدوین شود و روابط کاری همه افراد و گروهها در ارکان مختلف پروژه تعریف و تدوین شود تا سازمانی جامع و مانع داشته باشیم و هیچ فعالیت لازمی از پروژه بلاتکلیف رها نشود. در دنیای امروز سازمان و سیستم مکمل هم می باشند. لازم است تا سازمان مناسبی با اتکا بریک سیستم روان تعریف شده و رهبری شوند.

  • ·      سازمان پروژه در دستگاه پیمانکار مورد تایید مشاور و دستگاه نظارت، مدیر پروژه و مدیر برنامه ریزی و سیستم های کارفرما قرار گرفته و با پیگیری مدیر پروژه و حمایت های اداری مدیرعامل پیاده سازی می شود.
  • ·        سازمان پروژه در دستگاه مشاور و دستگاه نظارت مورد تایید مدیر پروژه و مدیر برنامه ریزی و سیستم ها قرار گرفته و با پیگیری مدیر پروژه و حمایت های اداری مدیرعامل پیاده سازی می شود.
  • ·      سازمان پروژه در دستگاه کارفرما، توسط مدیر برنامه ریزی و سیستم ها تهیه شده و به تایید مدیرعامل می رسد. مدیر پشتیبانی شرکت وظیفه پیاده سازی سازمان پروژه را با تایید مدیر پروژه عهده دار است.

۳) فرآیند برنامه ریزی ارتباطات، این فرآیند جهت ایجاد ارتباط مناسب بامشاور و دستگاه نظارت و پیمانکار تعریف شده وزیر سیستم ها از جایگاه ارتباطی خویش در کل پروژه مطلع می شود. از انواع مدیریت ارتباطات می توان به مدیریت مکاتبات، تماس ها، جلسات، گردش عملیات و اطلاعات، و یا ارتباطات صفی و ستادی در پروژه نام برد.

 طراحی و پیاده سازی سیستم ارتباط مناسب با پیمانکار و مشاور و دستگاه نظارت

جهت طراحی و پیاده سازی این سیستم لازم است که در ابتدا نیازهای اطلاعاتی و عملیاتی فی‌مابین کارفرما و سایر ارکان پروژه و همچنین فی‌مابین بخش های مختلف پروژه شناسایی شده، سپس جهت پاسخگویی به هر یک از این نیازها یک سیستم عملیاتی یا گردش کار مناسب تدوین شود. این فعالیت بسیاری از فرآیندهای تعریف شده مدیریت پروژه را تحت پوشش قرار می دهد و با بکارگیری آن ها این ارتباط دارای کارآیی و اثربخشی لازم خواهد شد. مطابق این سیستم کارفرما پس از تعریف فعالیت های نظارتی، کنترلی و پیگیری خود در اجرای پروژه، جایگاه هریک از بخش های زیر مجموعه خود را به لحاظ عملیاتی و اطلاعاتی تعریف نموده و به تعریف و سازماندهی ارتباطات بین خود و سایر ارکان پروژه می پردازد. و از ارتباطات تعریف نشده و تجربی و جزیره ای فی ما بین ارکان پروژه و بخش های مختلف در دستگاه کارفرما و مابین ارکان پروژه پرهیز شود.

مطابق این فرآیند ابتدا دستگاه مشاور و نظارت انواع ارتباطات عملیاتی و اطلاعاتی بین سازمان های پیمانکار، مشاور، نظارت و کارفرما را تعریف نموده و به تایید پیمانکار و کارفرما می رساند. سپس مشاور و دستگاه نظارت ارتباطات عملیاتی و اطلاعاتی در سازمان پیمانکار را که توسط پیمانکار تعریف شده است بررسی و تایید نموده و به اطلاع کارفرما می رساند. ارتباطات سازمانی درون دستگاه مشاور و نظارت نیز تعریف شده و به تایید کارفرما می رسد.انواع ارتباطات عملیاتی و اطلاعاتی درون شرکت، توسط واحد برنامه ریزی و سیستم ها تعریف و تبیین شده و پس از تایید واحدها و مدیر عامل اجرایی می شود.

مدیریت مکاتبات پروژه

نارسایی در سیستم مکاتبات پروژه و فقدان مدیریت آن می تواند موجب بلاتکلیفی کارها و عوامل پروژه و عدم جریان صحیح امور و اطلاعات شود. لذا پیشنهاد می شود که واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه سیستم کنترل مرکزی این مکاتبات را عهده دار بوده و به جریان اندازد. زیرا آنچه که در این سیستم مهم است صرفا بایگانی مکانیزه و یا گزارش مکاتبات و روند انجام امور نیست، بلکه بهره گیری از این سیستم جهت برنامه ریزی و کنترل موثر امور جاری و آتی پروژه است.

۳)     فرآیند اجرای برنامه پروژه،پس از تدوین فعالیت ها، سازمان دهی و تعریف ارتباط آنها، مدیریت اجرایی پروژه در هریک از ارکان پروژه اقدام به استخدام منابع مورد نیاز و رهبری آنها نموده و به کمک فرآیند های کنترلی، اجرای آن ها را مدیریت می کند. طی این فرآیندمدیریت و سازمان اجرایی پروژه، نحوه تقسیم و اجرای کار در هر یک از ارکان پروژه شناسایی، تبیین و بطور روزانه پایش می شود. دستگاه کارفرما بر نحوه اجرای پروژه در دستگاه مشاور، نظارت و پیمانکار نظارت نموده و بخشی از فعالیت های اجرایی پروژه در سازمان کارفرما بشرح زیر انجام می شود.

مدیریت جلسات شامل : برنامه جلسات پروژه و سیستم پیگیری صورتجلسات

پرهیز از جلسات زائد و برنامه ریزی نشده و جایگزینی آن با یک سیستم برنامه ریزی جلسات که ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی هفتگی فعالیتهای پروژه داشته باشد میتواند پروژه را به خوبی راهبری نماید. به شرط آنکه سیستم پیگیری صورتجلسات به صورت عملیاتی و اطلاعاتی فعال شده باشد تا جلسات را در دستیابی به نتیجه نهایی یاری دهد. تعداد بیش از حد جلسات و یا کمبود جلسات هماهنگی در طول پروژه، فقدان جلسات برنامه ریزی شده و عدم پیگیری اطلاعاتی و عملیاتی صورتجلسات می تواند روند پروژه را با مشکلات جدی روبرو می سازد. اداره جلسات پروژه به عهده دستگاه نظارت و مشاور می باشد لیکن کارفرما باید جلسات را نیاز سنجی، برنامه ریزی و پیگیری نماید.

۴) فرآیند مدیریت اطلاعات، مجموعه ای از فرآیند های مورد نیاز جهت اطمینان از تولید، جمع آوری، دسته بندی، ذخیره و توزیع اطلاعات در حوزه عملکردی هر یک از ارکان پروژه، در زما ن مقرر و با روش های مناسب می باشد.

طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاع رسانی On Line

مطابق این سیستم اطلاعاتی و عملیاتی که تحت وب در اختیار همه عوامل و ارکان پروژه قرار می گیرد، امکان اطلاع از برنامه ها وگزارش عملکرد هر یک از واحدها توسط سایر واحدها فراهم می شود.

مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها، مدیریت جریان اطلاعات را در شبکه به عهده داشته و تنظیم می کند. طراحی و پیاده سازی این سیستم با واحد مدیریت برنامه ریزی وسیستمها می باشد. جریان اطلاعات در این سیستم به گونه ای خواهد بود که هر گونه اطلاع از رویداد های پروژه به وسیله آن میسر شده و ارتباطات سازمانی طولی و عرضی خارج از این سیستم به حداقل ممکن خواهد رسید. این سیستم لازم است به گونه ای طراحی و پیاده سازی شود که همه اطلاعات مورد نیاز عوامل و ارکان پروژه در اختیار آنها قرار داده شده و امکان برقراری یک ارتباط عملیاتی در جهت پیشرفت فعالیت های پروژه را فراهم آورد. این سیستم تابلوی تمام نمای فعالیت های انجام شده، جاری و برنامه های تفصیلی آینده در بخش های مختلف پروژه است. کمیت، کیفیت و سرعت گردش اطلاعات در این سیستم موجب پرهیز از دوباره کاری ها و اتلاف وقت یا سایر منابع پروژه می شود. این سیستم عملکرد، توانایی ها و روند کار یا توقف پروژه را بصورت online در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و مستندات

مدیریت دانش و مستندات در این پروژه شامل مدیریت مکاتبات، صورت جلسات، گزارشات، برنامه ها، پا ور پوینت ها، نظرخواهی ها، عکس ها، فیلم ها. قرارداد ها، نقشه ها، گزارشات روزانه و هفتگی و ماهانه، گزارشات بازدیدها و ماموریت ها، گزارشات مالی، گزارشات اداری، گزارش عملکرد از مکاتبات و صورت جلسات، گزارش عملکرد برنامه ها، گزارش ارتباطات و تماس ها، گزارش رویدادها، ایده ها و پیشنهادات، پا ور پوینت ها، نظرخواهی ها و سرانجام مدیریت یک بانک اطلاعاتی می باشد. این سیستم وظیفه مدیریت کلیه گزارشات تولید شده توسط گروه ها را از نظر مطابقت آنها با شرح خدمات قرارداد ها به عهده دارد.

مراحل تولید مستندات از تعریف و مشخص کردن مستندات، تهیه فرمت و استانداردسازی مستندات، تعریف مسئولیت های ایجاد و گردش اطلاعات، تصویب تعریف ها و فرمت ها و گردش اطلاعات شروع شده و به تعریف مسئولیت های تولید و جمع آوری، تعریف مسئولیت های طبقه بندی و آرشیو و آدرس دهی آنها ختم می شود.

مستنداتی که لازم است:گزارشات روزانه وهفتگی، گزارشات بازدیدها و ماموریت ها،گزارشات مالی، گزارشات اداری، گزارش عملکرد از مکاتبات و صورت جلسات، گزارش عملکرد برنامه ها، گزارش ارتباطات و تماس ها، گزارش رویدادها، ایده ها و پیشنهادات، پاورپوینت ها، نظرخواهی ها، عکس ها، فیلم ها.

  مستندات نیازمند بایگانی تاریخی و موضوعی بوده تا براحتی قابل ردیابی باشند.

 مراحل تولید مستندات(مدیریت مراحل تولید تا بایگانی):تعریف و مشخص کردن مستندات، تهیه فرمت و استانداردسازی مستندات، تعریف مسئولیت های ایجاد و گردش اطلاعات، تصویب تعریف ها و فرمت ها و گردش اطلاعات، تعریف مسئولیت های تولید و جمع آوری، تعریف مسئولیت های طبقه بندی و آرشیو و آدرس دهی آنها.

مرحله آنالیز و تجزیه تحلیل و ارائه گزارش: تهیه گزارشات کارشناسی و مدیریتی از آنچه که در حیطه تولید و تبادل و ذخیره سازی  داده ها و مستندات وجود دارد مرحله تبدیل دادها به اطلاعات را تشکیل میدهد که میتواند مبنای تصمیم سازی برای مدیران و پایه های تولید دانش باشد.

   مستندات تولید شده، کجا وچگونه استفاده می شوند؟ چه مکانیزمی برای پایش، کاربرد و ا ستفاده سرمایه‌ای از آنها وجود دارد؟ آیا شرکت میخواهد برای تحقق آن سازمان دهی کرده و هزینه نماید؟

مرحله تولید دانش و کاربرد ها: در این مرحله با کار برروی اطلاعات و پردازش های نهایی آن دانش بوجود می آید که محصولی پرارزش برای شرکت می باشد.

  • ·      طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و مستندات در این شرکت توسط مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها طراحی و پیاده سازی می شود.

۵)   فرآیند مدیریت قرارداد ها، قراردادهای پروژه اصلی ترین سازوکارها برای تحقق پروژه هستند. طی این فرآیند همه قراردادها، از زمان قبل از انعقاد تا پایان کار از دید کلیه فرآیند های مدیریت پروژه بررسی و مدیریت می شوند. در واقع هر قرارداد به منزله یک پروژه است که لازم است فرآیندهای مدیریت پروژه در خصوص آنها ساری و جاری شود.

این فرآیند، مفاد قرارداد را مورد بررسی و آنالیز قرار می دهد. در خصوص هر یک از قرارداد های منعقد شده در این پروژه نقاط ضعف و قوت را شناسایی نموده و با انجام مکاتبات یا برقراری جلسات فی ما بین ، سعی در انجام بازنگری های لازم و مفید، هماهنگی ها و برقراری جریان صحیح مالی، اطلاعاتی و عملیاتی، آنها را مدیریت می نماید. مدیریت و پیشبرد مفاد قرارداد، ضمانت اجرای بموقع شرح خدمات قرارداد ها، تعهدات طرفین و ایجاد هماهنگی های لازم بین اجرا و قرارداد و مدیریت تعدیل، محدوده، کلیم و اضافه کاری وظیفه اصلی این فرآیند می باشد.

  • ·      مسئولیت مدیریت قراردادهای پروژه در این شرکت با مدیر پروژه بوده و به لحاظ کارشناسی از همراهی مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها، مسئول امور حقوقی و قراردادها و مسئول مالی پروژه برخوردار خواهد بود.

 

۶)    فرآیند کنترل برنامه های پروژه، این فرآیند به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که لازم است انجام شوند تا برنامه پروژه تحقق یابد. این کنترل ها به سه صورت کنترل های از قبل، کنترل های هم زمان، و کنترل های بازخوردی تقسیم و برنامه ریزی می شوند. تهیه گزارش عملکرد روزانه و هفتگی و ماهانهفعالیت های پروژه و تصمیم گیری در مورد تغییرات لازم در برنامه ها، سازمان اجرایی پروژه و منابع، از فرآیند های کنترل عملیات هستند.

طی این فرآیند نتایج حاصل از فعالیت های بخش های مختلف، جمع آوری و پردازش می شوند. تهیه گزارشات دوره ای، خاص، موضوعی و یا موردی، تدوین آخرین وضعیت پروژه در حوزه عملکردی هر یک از ارکان پروژه و نیز تجزیه و تحلیل علل وعواقب انحرافات بعمل آمده از نتایج و محصولات این فرآیند هستند.

مشاور و دستگاه نظارت موظف است نقاط شکست احتمالی برنامه ها را در آینده شناسایی نموده و ضمن اعلام هشدارهای مناسب در جهت پیشگیری از آنها اقدامات لازم را به عمل آورده و دست یابی به اهداف را بیمه نماید.

همچنین لازم است به صورت on line و روزانه در جریان فعالیتها و عملیات جاری پروژه قرار داشته باشد تا هرگونه انحراف از برنامه را شناسایی نموده و در جهت رفع آنها اقدامات لازم را بعمل آورد.مشاورودستگاهنظارتموظف است گزارشات عملکرد هفتگی و ماهانه پروژه را به صورت مدون تهیه نموده و در اختیار مدیریت پروژه قرار دهد. راه کارهای جبران انحراف از برنامه ها را شناسایی نموده و مکانیزمی در جهت رفع آنها طراحی و پیاده سازی نماید.

در پایان این نوشتاربرخی از فرم های ساده که جهت برنامه و گزارش هفتگی و ماهانه طراحی شده است جهت نمونه ارائه می شود.

۷)      فرآیند مدیریت ریسک، فرآیندی سیستماتیک در شناسایی، تجزیه و تحلیل و واکنش به ریسک های موجود در طراحی و اجرای پروژه در حوزه عملکردی هر یک از ارکان و کلیت پروژه، بمنظور بیشینه نمودن نتایج وقایع مثبته و کمینه نمودن احتمال وقوع یا اثر پیامد های ناگوار بر اهداف پروژه است. برنامه ریزی این فرآیند، تهیه دستورالعمل ها و تدوین تکنیک های لازم برای افزایش فرصت ها و کاهش تهدید ها و تحلیل نتایج از مهم ترین فعالیت ها ی این فرآیند جهت نیل به اهداف پروژه است.

 طراحی و انجام مطالعات ریسک پروژه

این سیستم قادر است تا خطرات احتمالی که میتواند انجام پروژه را به مخاطره اندازد به صورت عوامل عام برای همه بخشها و ارکان پروژه و یا عوامل خاص و مرتبط با هریک از بخشهای پروژه را شناسایی نموده و معرفی نماید. اقدامات دوره ای در جهت میزان احتمالی وقوع هریک از ریسک ها را طراحی و پیاده سازی نماید تا احتمال عدم دستیابی به برنامه به حداقل ممکن برسد.

مراحل انجام مطالعات ریسک پروژه

فاز اول: شناخت و مطالعه پروژه، شرایط و ارکان و اهداف آن

فاز دوم: شناسایی و تحلیل ریسک های پروژه

فاز سوم: تهیه برنامه پاسخ دهی به ریسک های پروژه

استفاده از تکنیک FMEA حداقل توقعی است که در مطالعات پروژه جهت کنترل عوامل ریسک و شکست لازم است. درصورتیکه بخواهیم به شکل کاملا موثر و عملیاتی به محاسبه ریسک پروژه در مراحل مختلف بپردازیم استفاده از نرم افزار PERT MASTER توصیه می شود.

 

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

مسئول سایت

مسئول دانش و مستندات

مدیر پروژه

ساختار شرکت از مدیر عامل تا مدیر پشتیبانی و مدیر برنامه ریزی و مدیر مالی و مدیر پروژه های پشتیبانی بصورت پروژه محور و در مدار حمایت از پروژه های توسعه ای شکل گرفته است. در اینجا فقط به ساختار سازمانی مدیریت پروژه بعنوان نوک پیکان این عملیات اشاره و اکتفا می شود.

project-management